Tibe Group
Digital Marketing

تاریخ اعتبار: تا آخر این ماه

۱۰% از هزینه دریافتی از مشتریان سهم مجموعه تایب و ۹۰% آن سهم گرافیست ها است.

به عنوان ضمانت تخصص از هر گرافیست قبل از انجام کار مبلغی دریافت میشود که تعیین این مبلغ توسط سفارش دهنده انجام میشود و پس از انجام کار این مبلغ به گرافیست بازگردانده میشود؛ در صورت عدم تایید پروژه توسط سفارش دهنده یا عدم انجام پروژه توسط گرافیست این مبلغ به مجموعه تایب یا بخشی از آن طبق صلاح دید مجموعه به سفارش دهنده تعلق میگیرد.

به عنوان بیعانه از سفارش دهنده مبلغی دریافت میشود که این مبلغ توسط مجموعه تایب تعیین میشود و درصورت پشیمان شدن سفارش دهنده پس از پرداخت این مبلغ، مطابق درصد مذکور به گرافیست ها از مبلغ بیعانه خسارت پرداخت میشود.

مشتری برای پیگیری سفارش باید از طریق ارسال پیام و با استفاده از کد سفارش به بخش پیگیری سفارش گرافیک که در سمت چپ پایین این صفحه قرار دارد اقدام کند.

 

تذکر مهم: به تاریخ اعتبار این قوانین دقت کنید و پس از اتمام این تاریخ دوباره به این قسمت مراجعه کنید تا در صورت تغییر در قوانین در جریان قرار گیرید.